DSI สั่งฟัน ‘สมเด็จช่วง-หลวงพี่น้ำฝน’ เลี่ยงภาษีอากรนำเข้ารถโบราณ

เลี่ยงภาษีอากรนำเข้ารถโบราณ

DSI แถลงคืบหน้า กรณีรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz และรถยนต์ยี่ห้อ แพนเธอร์ – ฟัน ‘สมเด็จช่วง-หลวงพี่น้ำฝน’ มีความผิดเลี่ยงภาษีนำเข้ารถโบราณ

พัน ตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค นายนิธิต ภูริคุปต์ ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากร และนายมเหสักข์ พันธ์สง่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

ร่วมกันแถลงว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนสอบสวน กรณีการครอบครองรถยนต์ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่า (รถจดประกอบ) ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องจากคดีเป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชนโทรศัพท์มาสอบถามความคืบหน้า ตลอดเวลา กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงแถลงความคืบหน้า ดังนี้

1. กรณีรถยนต์โบราณยี่ห้อ PANTHER ของพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ วัดไผ่ล้อม

กรม สอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบสวนแล้ว พบว่า รถยนต์ดังกล่าวมีการสำแดงการนำเข้า โครงรถยนต์เป็นยี่ห้อ PANTHER สำแดงเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อ JAGUAR หมายเลขตัวรถ 731 หมายเลขเครื่องยนต์ 8L 66240-L ตรงตามที่ระบุบนแผ่นโลหะที่ติดอยู่ที่เครื่องยนต์ด้านซ้าย

ไม่ พบร่องรอยการขูดลบหรือแก้ไขหมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์ หรือหมายเลขเกียร์ ไม่พบร่องรอยการเจาะบริเวณท่อไอดี ไม่พบรอยเสียดสีใหม่ของน็อตบริเวณใต้ท้องรถยนต์

ผลการสอบสวนพบว่า รถยนต์ดังกล่าวยี่ห้อแท้จริงเป็นรถยนต์ยี่ห้อ PANTHER ไม่ใช่ยี่ห้อ JAGUAR และมีการจดทะเบียนเป็นรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นคัน และมีการขายต่อกัน 2-3 ทอด ก่อนที่พระครูปลัดฯ จะขอซื้อรถยนต์จากเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

แล้ว ทำการจ้างคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ P-BOY แยกชิ้นส่วนออกจากกันเป็นเครื่องยนต์ และโครงตัวถังรถยนต์ ลำเลียงขึ้นเรือต่างลำกัน ต่างวันเวลากัน เพื่อนำเข้ามายังราชอาณาจักรไทย

ใช้ ชื่อตนเองเป็นผู้นำเข้า “เครื่องยนต์” และมีการปลอมลายมือชื่อนายชรินทร์ฯ นำเข้า “โครงตัวถัง” ก่อนจะทำเอกสารเท็จว่าซื้อโครงตัวถังจากนายชรินทร์ฯ จากนั้นไปทำการจดประกอบเป็นรถยนต์กับ “โรงประกอบ นายธีรวุฒิ จังหวัดสมุทรสาคร” ชำระค่าภาษีสรรพสามิตกับกรมสรรพสามิตถูกต้องและจดเบียนเป็นรถยนต์ตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ในชื่อของตนเอง

จากหลักฐานเชื่อว่ารถยนต์คันนี้มีการ แยกชิ้นส่วนแล้วนำมาจดประกอบจริง โดยพระครูมีเจตนาแต่ต้นจะนำรถยนต์เข้ามาทั้งคัน แต่ประเทศไทยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เก่าใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร จึงหลีกเลี่ยงวิธีการนำเข้าด้วยการแยกชิ้นส่วนกัน ทางคดีจึงพิจารณาว่า ผู้นำเข้า “เครื่องยนต์” และ ผู้นำเข้า “โครงตัวถัง” มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอันถือว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

อันเข้าข่าย เป็นความผิดฐาน “หลีกเลี่ยงอากร” ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ประกอบกับมาตรา 6 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาเรียกเก็บอากรในส่วนที่ขาด (เพิ่มเติม) จากกรมศุลกากร เมื่อได้รับผลแล้วจะได้ดำเนินการเรียกผู้ต้องหามาแจ้งข้อหาต่อไป

2. กรณีการสอบสวน รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz รุ่น 300 บี

การสอบสวนพบมีผู้กระทำผิดแบ่งเป็นกรณี ดังนี้

(1) กลุ่มผู้นำเข้าพิธีการศุลกากรต่อกรมศุลกากร

พบ ความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องยนต์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการปลอมเอกสารการนำเข้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหลงผิดในของที่นำเข้า จึงบ่งชี้ถึงเจตนาผู้นำเข้าว่ากระทำผิดฐาน “ร่วมกันลักลอบหนีศุลกากร หรือ ซื้อหรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งของหนีภาษีศุลกากร” ตามมาตรา 27 และมาตรา 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ซึ่งในกลุ่มนี้ได้จับกุมผู้กระทำความผิดแล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างเรียกตัวมาแจ้งข้อหาอีก 2 ราย

(2) กลุ่มผู้ประกอบรถยนต์และชำระภาษีไม่ครบถ้วนต่อกรมสรรพสามิต

พบ การกระทำผิดว่ามีการปลอมลายมือชื่อโรงประกอบรถยนต์ผู้อื่น และแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ว่าประกอบรถยนต์ แสดงมูลค่าราคารถยนต์ในการขอชำระภาษีสรรพสามิต ราคา 570,000 บาท เพื่อให้มีการเก็บค่าภาษีเข้ารัฐต่ำกว่าความเป็นจริง

แต่ความจริงรถ ยนต์มีการซื้อขายกันที่ราคา 4,000,000 บาท ข้อเท็จจริงจึงถือว่ามีการประกอบรถยนต์จริง ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 แต่ชำระภาษีไม่ถูกต้องและครบถ้วน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการส่งเรื่องให้กรมสรรพสามิตประเมินภาษีเพิ่ม เติมแล้ว รอผลการพิจารณาของกรมสรรพสามิต

(3) กลุ่มผู้ที่นำรถไปชำระภาษีและจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบก

พบ การกระทำผิดเกี่ยวกับกรณีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จของผู้แจ้งขอจดทะเบียน ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับโอนว่ามีการซื้อขายรถยนต์กันที่ราคา 1,000,000 บาท แต่ความจริงมีการซื้อขายรถยนต์กันจริงที่ 4,000,000 บาท ทำให้รัฐรับชำระค่าอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน ทำให้รัฐเสียหายจำนวน 105,000 บาท

ขั้น ตอนนี้มีความผิดฐาน “ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือ ประชาชนเสียหาย, ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงใน เอกสารมหาชน หรือ เอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 267 ประกอบมาตรา 83

(4) กลุ่มผู้ครอบครองรถ

พบ การกระทำผิดเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์ที่ประกอบขึ้นโดยมีการชำระภาษีไม่ครบ ถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติ ผู้ครอบครองมีการร่วมกันครอบครองต่อเนื่องตั้งแต่การประกอบรถยนต์เสร็จสิ้น จนถึงปัจจุบัน โดยจากพยานหลักฐานเชื่อว่าผู้ครอบครองย่อมรู้ว่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นรถยนต์ ที่ได้มาโดยไม่ชอบตามกฎหมาย อันมีความผิดฐาน “ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าโดยรู้ว่าเป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือ เสียภาษีไม่ครบถ้วน”

ท่อประปาแตก น้ำทะลักเข้าบ้านประชาชนย่านรังสิต

ท่อประปาแตก

ท่อประปาแตก ทำน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนย่าน รังสิต – นครนายก เดือดร้อนหลายหลัง

ชาว บ้านใน จ.ปทุมธานี แจ้งว่ามีท่อประปาแตก ทำให้น้ำท่วมไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนจำนวนหลายหลัง บริเวณปากซอยรังสิต – นครนายก 7 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ

ที่เกิด เหตุบริเวณหน้าร้านเซฟตี้วัน แอนด์ ฟิวเตอร์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี พบท่อประปาแตกมีน้ำไหลพุ่งขึ้นมาอย่างแรงจนเกิดน้ำท่วมขังถนนรังสิต – นครนายก และไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนภายในซอยรังสิตนครนายก 7 และซอยรังสิตนครนายก 9 จำนวนหลายหลัง

ด้าน นายสมพร อายุ 49 ปี เจ้าของร้านเซฟตี้วัน แอนด์ ฟิวเตอร์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เล่าว่า ตอนเกิดเหตุท่อประปาแตกนั้นตนเองไม่ได้อยู่ที่ร้าน แต่มีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับร้านโทรมาแจ้งว่าน้ำท่วมหน้าร้านและไหลเข้าไป ในร้าน จากนั้นตนจึงขับรถมาที่ร้านก็พบว่าน้ำได้ท่วมไหลเข้ามาในร้าน ทำให้ของที่อยู่ข้างในถูกน้ำท่วมเสียหายไปบางส่วน

สอบถามชาวบ้าน ระบุว่า ท่อประปาดังกล่าวได้แตกตั้งแต่ เวลา 05.00 น. โดยไม่ทราบสาเหตุ และมีชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาที่ไหลท่วมเข้าไปในบ้าน ต้องรีบขนของจากที่ต่ำขึ้นไปไว้ที่สูง เพื่อป้องกันน้ำท่วมและแจ้งไปยังการประปาส่วนภูมิภาครังสิต แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย

โดยชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนนั้นอยาก ให้การประปาส่วนภูมิภาครังสิต ตัดน้ำตรงช่วงบริเวณที่ท่อแตกก่อน เพื่อไม่ให้น้ำไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนไปมากกว่านี้ เพราะตอนนี้ถนนรังสิตนครนายก มุ่งหน้า อ.ธัญบุรี น้ำได้ท่วมขังเป็นจำนวนมากเกรงว่ารถที่ขับสัญจรผ่านไปมาจะเกิดอุบัติเหตุ จึงอยากให้การประปาส่วนภูมิภาครังสิต รีบเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วน

เจ็ทสตาร์จอดฉุกเฉิน หลังผู้โดยสารออสเตรเลียชกต่อยกันบนเครื่อง​

เจ็ทสตาร์จอดฉุกเฉิน

เครื่อง บินของสายการบินเจ็ทสตาร์ต้องเปลี่ยนเส้นทางและลงจอดที่สนามบินในบาหลี หลังผู้โดยสารชาวออสเตรเลีย 6 คน ก่อเหตุชกต่อยกันบนเครื่อง

เกิด เหตุชกต่อยกันระหว่างผู้โดยสารชาวออสเตรเลียหลายคนซึ่งอยู่ในอาการมึนเมา บนเครื่องบินของสายการบินเจ็ทสตาร์ เที่ยวบินที่ JQ27 ที่นำผู้โดยสาร 314 คน เดินทางออกจากนครซิดนีย์ของออสเตรเลีย สู่จังหวัดภูเก็ต

จนกัปตัน ต้องเปลี่ยนเส้นทางบินและขอนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินบนท่าอากาศยานนานาชาติบน เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย และขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินนำตัวผู้โดยสาร ที่ก่อเหตุจำนวน 6 คนออกไปจากเครื่องบิน

ผู้โดยสารบนเครื่องบินเล่า ว่า การชกต่อยเกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินเริ่มเดินทางได้ประมาณ 4 ชั่วโมง โดยมีชายออสเตรเลีย 2 คนเป็นผู้เริ่มการชกต่อย ในขณะที่อีก 4 คน พยายามเข้าไปห้ามด้วยการใช้กำลังจนเกิดการรุมชกต่อยกันขึ้นจนถึงขั้นเลือดตก ยางออก ทำให้ผู้โดยสารหลายคนเกิดความหวาดกลัว โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ต่างพากันร้องไห้ด้วยความตกใจ
อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารชาวออสเตรเลียทั้ง 6 คนก็แสดงพฤติกรรมที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้โดยสารคนอื่นตั้งแต่เริ่มการ เดินทาง ทั้งส่งเสียงดัง ไม่ยอมนั่งอยู่กับที่ และเอนเบาะหลังจนเกินพอดี

ขณะ นี้เครื่องบินลำดังกล่าวได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตแล้ว ด้านผู้โดยสารชาวออสเตรเลียทั้ง 6 คน กำลังถูกควบคุมตัวโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของท่าอากาศยานนานาชาติในบาหลี เพื่อสอบปากคำ ก่อนที่ทั้งหมดจะถูกส่งตัวกลับไปยังออสเตรเลีย

โลกต้องทึ่ง! คุณปู่วัย 90 สร้างโบสถ์มือเปล่ามาตลอด 50 ปี

โลกต้องทึ่ง!

สำนัก ข่าวต่างประเทศรายงานว่า เรื่องราวคุณปู่วัย 90 ปี ที่อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจ ลงมือก่อสร้างโบสถ์ด้วยน้ำมือตัวเองมากว่า 50 ปี เขายังคงมุ่งมั่นก่อสร้างโบสถ์ต่อไป จนกว่าจะไม่มีแรงผสมปูนแล้ว แม้จะอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตแต่ก็ไม่เคยหยุดฉาบปูนแม้แต่น้อย

เรื่อง ราวของ จัสโต กัลเลโก ชายที่อุทิศชีวิตให้การสร้างโบสถ์แห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่นอกกรุงมาดริด ประเทศสเปน ด้วยมือเปล่าทั้งหมด โดยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี 1963 เขาป่วยเป็นวัณโรคชนิดหนึ่ง อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วง เรียกได้ว่าอยู่เฉียดความตายก่อนวัยอันควร

จัส โต เล่าว่า ช่วงนั้นเขาได้อธิษฐานและระลึกถึง “พระแม่มารี” โดยขอพรว่าหากเขาหายป่วยจากวัณโรคครั้งนี้ เขาจะอุทิศตัวและสร้างโบสถ์ในนามของพระแม่รีขึ้นมา ปรากฏว่าเขาเริ่มอาการดีขึ้น กระทั่ง 2 ปีต่อมาเขาหายป่วยจากโรคร้ายต่อมาเขาจึงรักษาความสัญญา เริ่มทำการก่อสร้างโบสถ์ แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์การก่อสร้างมาก่อน แต่เขาก็ยังคงลงแรงก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ทุกวัน ไม่มีแม้วันหยุด ขณะนี้ผ่านไปราวๆ 53 ปีแล้ว เขายังคงก่อสร้างโบสถ์ต่อไป แม้ว่าในอดีตจะมีคำสบประมาทมากมายได้ยินมาถึงหูเขา แต่วันนี้ทุกอย่างก็ได้พิสูจน์แล้วว่า เขาสร้างโบสถ์ที่อลังการและสวยงามด้วยสองมือของเองได้จริงๆ

เหตุผลที่ลูกชอบตื่นกลางดึก

ปัญหาการนอนนี่ พบได้บ่อยครับ เด็กบางคนแยกที่นอนกับพ่อแม่ ก็มักจะตื่นร้อง แล้วปืนขึ้นเตียงพ่อแม่หรือมานอนที่นอนกับพ่อแม่จนเช้า

คนที่มีอาชีพที่ต้องอยู่เวร คงเข้าใจดีถึงการอดหลับ อดนอนว่าเป็นอย่างไรนะครับ อยู่เวรวันนี้ ยังไงพรุ่งนี้ก็ยังได้นอนพัก แต่ใครที่มีลูกเล็กๆ ที่มีปัญหาการนอนจะแย่กว่ามากเพราะมันเป็นประสบการณ์อยู่เวร อยู่ยามทุกคืน โดยไม่มีวันได้หยุดพักเลยครับ เมื่อลูกตื่น พ่อแม่ก็ต้องตื่น (พ่อบางคนอาจไม่ตื่น แต่คนเป็นแม่ตื่นแน่) อดนอนหลายคืนแล้ว ทุกเช้าก็ต้องไปทำงานตามปกติ เล่นเอาคุณพ่อคุณแม่หลายคนถึงกับโทรม เดินไปทำงานแบบเบลอๆ เลยครับ ปัญหาการนอนของลูกอาจเริ่มตั้งแต่รับลูกมาจากโรงพยาบาลจนบางทีไปถึงวัยอนุบาลก็ได้ครับ

ลูกชอบตื่นกลางดึก

อะไรทำให้ลูกตื่นงอแงกลางดึก

รู้สึกไม่สบายตัว

ในห้องนอนของลูกอุณหภูมิห้องต้องไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป ใส่เสื้อผ้าที่ต้องเบาสบายตัว คุณแม่ควรสังเกตว่าลูกชอบห้องที่มืดสนิทหรือมีแสงไฟสลัว ก่อนนอนลองนวดสัมผัส ด้วยโลชั่นกลิ่นลาเวนเดอร์จะช่วยให้ลูกน้อยนอนหลับฝันดี

ฝันร้าย

เพราะเล่นหนักมากในช่วงเย็นหรือก่อนนอน วิธีแก้ไขคือไม่ให้ลูกเล่นจนเหนื่อยเกินไป ควรจัดเวลานอนกลางวันให้เหมาะสม และให้ลูกทำกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมให้ลูกรู้สึกสงบก่อนเข้านอน เช่น การอ่านหนังสือนิทานในบรรยากาศผ่อนคลาย เป็นต้น

เจ็บป่วย

เช่น รู้สึกเจ็บเหงือกเพราะฟันกำลังจะขึ้น สามารถแก้ไขได้โดยการให้ยาแก้ปวดหรือทาเจลแก้ปวด ส่วนเจ้าตัวเล็กที่ไม่สบายหรือเป็นไข้ คุณแม่ควรเช็กอุณหภูมิร่างกายลูกถ้าไข้ไม่สูง ให้เช็ดตัวด้วยน้ำอุณภูมิห้องเพื่อลดไข้

ไม่ได้ถูกฝึกให้นอนเป็นเวลา

การพาลูกเข้านอนตรงเวลาและเป็นแบบแผนแน่นอน คุณแม่ควรทำให้เป็นกิจวัตร เช่น อาบน้ำเสร็จ ใส่ผ้าอ้อม สวมชุดนอน ดื่มนม แปรงฟัน ฟังนิทาน หอมแก้ม บอกราตรีสวัสดิ์แล้วปิดไฟนอน ทำทุกอย่างให้เป็นแบบแผนตั้งแต่ลูกยังเล็ก

กินนมไม่พอ

ให้คุณแม่สังเกตการปัสสาวะของลูก ถ้าลูกปัสสาวะ 6 ครั้งต่อวัน แปลว่าได้นมพอ และถ้าเขาตื่นขึ้นมากลางดึก แต่ดูดนมแป๊บเดียวก็หลับต่อได้แสดงว่าไม่ได้หิว แต่ใช้การดูดนมกล่อมให้ตัวเองหลับต่อได้ ดังนั้นควรหาสาเหตุอื่นๆที่ทำให้ลูกตื่นต่อไป

ผ้าอ้อมเฉอะแฉะ

เปียกชื้น คุณแม่จึงต้องเช็กดูผ้าอ้อมลูกว่าเฉอะแฉะมากไปหรือไม่ พร้อมกับแก้ไข โดยการเลือกผ้าอ้อมที่ซึมซับได้ดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพในการดูดซับปัสสาวะได้รวดเร็ว แห้งสบายไม่รั่วซึม ซึ่งหากเป็นผ้าอ้อมสำหรับกลางคืนโดยเฉพาะยิ่งดี เพราะถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกใส่ได้แผ่นเดียวตลอดคืน ให้ลูกน้อยใส่นอนหลับได้สบายยาวนานตลอดกลางคืน ไม่ต้องตื่นมาเปลี่ยนผ้าอ้อม หรือทำให้ลูกตื่นเพราะไม่สบายตัวกลางดึก

     goldenslot เราได้คัดสรรเกมส์พนันยอดนิยมจาก คาสิโน และเว็บพนันกีฬาชั้นนำ ให้ท่านได้สัมผัสความเร้าใจในทุกเกมส์ สมัครเล่นพนันออนไลน์แทงบอลออนไลน์ กับเรา เรามีบริการชั้นนำให้เลือกเล่นกันทุกแบบทุกสไตล์ คาสิโนที่มีกระแสนิยมจากลูกค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเกมส์ให้เลือกเล่นกันแบบจุใจ

: ติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://snbbet.com

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนอนของลูก

1. ทารกแรกเกิดส่วนใหญ่นอนหลับวันละ 18-20 ชั่วโมง
2. ทารกส่วนใหญ่เริ่มนอนเป็นเวลาตอนอายุราว 6 เดือน
3. ทารกบางคนนอนยาวถึงเช้าตั้งแต่อายุแค่ 4 เดือน แต่บางคนก็เพิ่งจะเริ่มนอนยาวถึงเช้าตอนอายุ 1 ขวบ
4. หากไม่มีความจำเป็นในเรื่องของสารอาหาร คุณแม่ก็ไม่ควรจะปลุกลูกมากินนมตอนกลางดึก
5. ไม่ควรทิ้งขวดนมไว้ในเตียงคอกเพื่อให้ลูกหยิบมาดูดตอนกลางดึกเช่นกัน
6. การเลือกผ้าอ้อมที่ซึมซับดีเยี่ยมและแห้งสบาย ช่วยให้ลูกนอนหลับสนิทตลอดคืน ทำให้ Growth Hormone ทำงานได้เต็มที่
7. ไม่ควรทิ้งสิ่งที่อาจจะอุดกั้นทางเดินหายใจของลูกไว้ในเตียงคอก เช่น ตุ๊กตาตัวใหญ่ หมอนข้าง หรือผ้าห่ม
8. จังหวะการนอนของทารกมักจะเริ่มพัฒนาอย่างเป็นแบบแผนตอนอายุราว 3 เดือน
9. ถ้าอยากให้ลูกนอนหลับสบาย กิจวัตรช่วงก่อนนอนที่ทำเป็นประจำทุกคืนก็ช่วยได้
10. ลูกวัย 1 ขวบควรนอนหลับวันละประมาณ 11-13 ชั่วโมง

ปฎิวัติโฉม รฟท.เปิดบริการตู้รถโดยสารใหม่หรูหราทันสมัยเทียบชั้นเครื่องบิน

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัวตู้รถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ 39 คัน และเครื่องแบบพนักงานใหม่ประจำขบวนรถ ชูเป็นก้าวของการเปลี่ยนแปลงบริการครั้งสำคัญของรถไฟ

พร้อมเปิดเดินรถใหม่เส้นทางแรก กรุงเทพ-เชียงใหม่ เดือนส.ค.นี้ ก่อนทยอยเปิดครบ 4 เส้นทางภายในปี 2560 ซึ่งรถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย สั่งซื้อจำนวนทั้งหมด 115 คัน จากบริษัท CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) หรือ CNR (China CNR Corporation Limited) พร้อมทั้งมีการเปิดตัวเครื่องแบบใหม่ของพนักงานประจำรถ โดยใช้โทนสีแดงเลือดหมู

ปฎิวัติโฉม รฟท.เปิดบริการตู้รถโดยสารใหม่

ซึ่งเป็นสีประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็นการจัดหารถพ่วงเป็นรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่1 (บนอ.ป.) 9 คัน, รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่2 (บนท.ป.) 88 คัน ในจำนวนนี้มีรถสำหรับผู้พิการ 9คัน, รถโบกี้ขายอาหารปรับอากาศ (บกข.ป.) 9 คัน และรถกำลังไฟฟ้า (Power Car) 9 คัน และในจำนวนทั้งหมดแบ่งเป็นรถสำหรับใช้งาน 104 คัน ส่วนอีก 11 คัน ใช้เป็นรถสำรองรวมทั้งสิ้น 115 คัน ทั้งนี้การรถไฟฯ มีแผนนำรถโดยสารชุดใหม่ทั้งหมด ไปเปิดเดินขบวนให้บริการเป็นขบวนรถด่วนพิเศษ 4เส้นทาง ระหว่างสถานีกรุงเทพ-เชียงใหม่, อุบลราชธานี, หนองคาย และหาดใหญ่ ไป-กลับ วันละ 2 ขบวนต่อเส้นทาง รวม 8 ขบวน ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ครบทั้ง 4 เส้นทาง ในปีงบประมาณ 2560

     เราได้คัดสรรบริการเกมส์ gclub คาสิโนออนไลน์ ชั้นนำมาให้ท่านลูกค้าได้เลือกเล่นกันมากมาย ส่วนมากจะเป็นบริการที่ได้รับความนิยม และรู้จักันดีอยุ่แล้ว ท่านที่ชอบพนันออนไลน์ไม่ควรพลาด สมัครง่ายเดิมพันสนุก เรามีทีมงานคอยบริการท่านทุกวันตลอด 24 ชั่งโมง

ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://starvegas-slot.com/

ทางด้านระบบการบริการรถโดยสารรุ่นใหม่ทั้งหมดจะมีระบบการทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โดยในส่วนรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 (เฟิร์สคลาส) ซึ่งมี 24 ที่นั่ง 12 ห้อง ได้มีการติดตั้งจอแอลซีดีสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง และช่องเสียบ USB สำหรับชาร์ตแบตเตอรี่ เพื่อใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารของการรถไฟฯ ถึงผู้โดยสาร รวมถึงรวบรวมรายการบันเทิงชั้นนำ เช่น ภาพยนตร์ เพลง เพื่อให้ความบันเทิงตลอดการเดินทาง ขณะเดียวกันผู้โดยสารยังใช้ช่องทางนี้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บนรถไฟ เช่น สั่งอาหารได้จากที่นั่งทันที

ขณะที่รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 มีการติดตั้งจอแอลซีดีขนาดใหญ่ 4 จอ ใช้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้โดยสาร เช่น การแจ้งเตือนระยะเวลาถึงสถานีปลายทาง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เช่นเดียวกับป้ายบอกข้างตัวรถได้ทำเป็นระบบดิจิทัลสำหรับบอกชื่อสถานี และที่สำคัญในส่วนของบริการห้องน้ำ การรถไฟฯ ได้นำห้องน้ำระบบปิดสุญญากาศ ซึ่งมีความทันสมัยเท่ากับห้องน้ำบนเครื่องบินมาให้บริการ มีความสะอาด สะดวก ลดปัญหากลิ่นเหม็น และประหยัดน้ำกว่าเดิม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนระหว่างการเดินทาง การรถไฟฯได้มีการนำระบบรถ Power Car มาใช้จ่ายไฟให้กับรถโดยสารทั้งขบวน ทดแทนระบบเดิมที่จะใช้เครื่องยนต์ ในรถโดยสารทุกคัน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์แล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 13% ด้วย ส่วนรักษาความปลอดภัย ภายในรถโดยสารใหม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบตลอดทั้งคันเพื่อสร้างความอุ่นใจในการเดินทาง

รวมถึงมีการติดตั้งระบบห้ามล้อแบบดิสเบรกเอบีเอส ระบบอัตโนมัติแจ้งเตือนการปิดประตูรถไม่สนิทก่อนขบวนออกจากสถานี รวมถึงการทำทางเชื่อมระหว่างตู้โดยสารบนขบวนรถ ทำให้ไม่มีช่องว่างระหว่างข้อต่อขบวน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางนอกจากนี้ในรถรุ่นใหม่ยังมีบริการตู้โดยสารสำหรับผู้พิการและผู้สูงวัยเพื่อใช้เดินทางโดยมีลิฟท์สำหรับยกรถวีลแชร์ รวมถึงบริการวีลแชร์สำรอง

รายชื่อคนเจ็บ เหตุรถพุ่งชนศาลพระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์

เหตุรถพุ่งชนศาลพระพรหมเอราวัณ

จากเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนศาลพระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์ เป็นเหตุให้มีคนจ็บอย่างน้อย 6 คน เหตุเกิดเมื่อเวลา 20.15 น.ที่ผ่านมา

อุบัติเหตุ รถยนต์เก๋ง โตโยต้า โซลูน่า สีฟ้า ทะเบียน พร 915 กทม. เสียหลักพุ่งเข้าชนศาลพระพรหมเอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 6 ราย

โดยจากการตรวจสอบของทาง เจ้าหน้าที่ สน.ปทุมวัน และ สน.ลุมพินี ซึ่งอยู่เวรอำนวยการบริเวณเต็นท์ด้านข้างศาลพระพรหมเอราวัณ ได้เข้าตรวจสอบหลังเกิดเหตุพบว่าภายในรถ พบคนขับเป็นหญิง อายุประมาณ 40 ปี มีอาการเกร็งและฟุบอยู่ตรงพวงมาลัยรถ โดยมีบุตรสาวอายุประมาณ 20 ปี นั่งมาด้วย

นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางสักการะท้าวมหาพรหม รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่นำตัวส่ง รพ.จุฬาลงกรณ์ และ รพ.ตำรวจ ส่วนสาเหตุต้องรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถพุ่งเข้าชนคนในศาลพระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์ ทั้งหมด 6 ราย มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

คนอินโดนีเซีย
1 Mr Janto Kurniawan อายุ  73 ปี
2 Mrs Rosita Kurniawan อายุ  56 ปี

คนสิงคโปร์
1 Mrs Ong Cney Teo อายุ 70 ปี
2 Miss Ng Ican Leng อายุ 35 ปี

ทั้ง 4 คน ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

คนไทย
นางคนึงนิจ เตโชฬาร อายุ 55 ปี ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

คนจีน
Miss ลีนา Bong อายุ 81 ปี ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ

ชายโร่แจ้งความตำรวจ อ้างถูกอดีตนักร้องดังข่มขู่

ชายโร่แจ้งความตำรวจ

ผกก.สน.พระโขนง เผย ชายเข้าแจ้งความ บอกถูกอดีตนักร้องชื่อดัง ข่มขู่ให้ออกจากงาน นัดให้ข้อมูลเพิ่มพรุ่งนี้

พ.ต.อ.ชนิ น วชิรปาณีกูล ผกก.สน.พระโขนง เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า วันนี้ นายภูดล ชมดวง อายุ 39 ปี ผู้เสียหาย ได้เดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับ พนักงานสอบสวน สน.พระโขนง ทำนองว่า ถูกอดีตนักร้องชื่อดัง ข่มขู่ให้ออกจากงาน โดยวันพรุ่งนี้ ผู้เสียหายจะเดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดทางคดีเพิ่มเติม

พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.ชนิน ยังกล่าวอีกว่า จากคำให้การเบื้องต้น พบว่าผู้เสียหายได้ทำงานอยู่กับนายจ้าง และถูกอดีตนักร้องรายดังกล่าวได้เข้าข่มขู่ให้ออกจากงาน ทั้งที่ไม่เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม จากการให้ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เสียหายยังปิดบังข้อมูลหลายอย่างอยู่ เช่น ชื่อนายจ้าง สถานที่ทำงาน คาดว่าหลังสอบปากคำพรุ่งนี้ จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ชาวจีน 5 คนจมน้ำเสียชีวิต หลังพยายามช่วยหญิงสาวโดดน้ำฆ่าตัวตาย

ชาวจีน 5 คนจมน้ำเสียชีวิต

ชาวจีน 5 คนจมน้ำเสียชีวิตหลังพยายามช่วยชีวิตหญิงสาวที่พยายามกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ในมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ชาว จีน 5 คนจมน้ำเสียชีวิตหลังพยายามช่วยเหลือหญิงสาววัย 19 ปีคนหนึ่งที่กระโดดลงไปในแม่น้ำในเมืองตุงหวง มณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เพื่อฆ่าตัวตาย โดยหญิงสาวรายนี้ได้ดื่มเหล้ากับเพื่อนร่วมงานที่ริมแม่น้ำ

ก่อนที่ กระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อฆ่าตัวตาย ซึ่งเพื่อนร่วมงาน 4 คน ได้กระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อพยายามช่วยชีวิตเธอ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จจนทั้ง 4 คนจมน้ำเสียชีวิต

นอกจากนี้ ระหว่างที่ทั้ง 4 คนกำลังจมน้ำ พลเมืองดีที่เดินผ่านมา 1 คน ได้กระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อช่วยชีวิตทั้ง 4 คน แต่สุดท้ายก็จมน้ำเสียชีวิตด้วย ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจในมณฑลกานซูกำลังเร่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง ละเอียด

ชายฝั่งภูเก็ตเตือน! ช่วงนี้ระวังแมงกะพรุนไฟ พิษแรงถึงตาย

ชายฝั่งภูเก็ตเตือน!

ยาม ชายฝั่งภูเก็ต โพสต์เตือนภัยนักท่องเที่ยว ช่วงนี้ระวังแมงกะพรุนไฟ พิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต หลังมีรายงานกำลังแพร่ระบาดในหลายหาด

(18 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์กำลังแชร์เตือนระวังภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต เนื่องจากมีการตรวจพบว่า แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกส กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ พิษอาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

เพจเฟซบุ๊กเจ้าหน้าที่ชายฝั่ง ทะเลภูเก็ต Phuket Lifeguard Service ยังคงโพสต์ประกาศเตือนภัยนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับสำรวจพบ แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกส หลังพบว่ามีการแพร่ระบาดในหลายๆ หาด เช่น หาดสุรินทร์, หาดในทอน, หาดป่าตอง หรือ หาดกมลา

ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำนักท่องเที่ยวว่า หากพบเจอไม่ควรจับหรือสัมผัสเป็นอันขาด เนื่องจากเป็นแมงกะพรุนที่มีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งการสำรวจพบดังกล่าวได้ออกประกาศเตือนเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และยังคงเตือนอย่างต่อเนื่อง ที่่ผ่านมามีรายงานนักท่องเที่ยวถูกพิษของแมงกะพรุนหลายรายแล้วในระยะนี้